شنبه ۲۳ تیر ۰۳

آهنگ فریدون آسرایی به نام نگاهت قلبمو برده هنوزم پس نیاورده

۴۱ بازديد
متن آهنگ فریدون آسرایی نگاهت قلبمو برده هنوزم پس نیاورده
ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻗﻠﺒﻤﻮ ﺑﺮده ﻫﻨﻮزم ﭘﺲ ﻧﻴﺎورده
دﻟﻢ ﺑﻰ ﺗﺎﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﺗﻪ
ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ﻛﻢ ﻧﻴﺎورده
ﺗﻤﻮم ﺣﺲ و ﺣﺎل ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮ ﺳﺮازﻳﺮه
ﻛﺠﺎی زﻧﺪﮔﻴﻢ ﻫﺴﺘﻰ
ﺑﻴﺎ ﻓﺮدا ﻳﻜﻢ دﻳﺮه
ﻋﺠﺐ ﺣﺴﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ دادی
ﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻧﻪ ﻏﻤﮕﻴﻨﻢ
روزا ﺧﻮﺑﺘﻮ ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﺷﺒﺎ ﺑﻴﺪار ﻣﻴﺸﻴﻨﻢ
ﺗﻤﺎم آرزوم اﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﭼﺸﻤﺎت ﻣﺎل ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻪ
ﺑﻴﺎ ﻋﺎﺷﻘﺘﺮم ﻣﻴﺸﻪ اﮔﻪ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻪ
ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻗﻠﺒﻤﻮ ﺑﺮده ﻫﻨﻮزم ﭘﺲ ﻧﻴﺎورده
دﻟﻢ ﺑﻰ ﺗﺎﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﺗﻪ
ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ﻛﻢ ﻧﻴﺎورده
ﺑﻴﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪم ای وای ﺑﻴﺎ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاف ﻛﻢ ﻧﻴﺴﺖ
دوﺳﺖ دارم دوﺳﺖ دارم
ﺑﻴﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪم ای وای ﺑﻴﺎ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاف ﻛﻢ ﻧﻴﺴﺖ
دوﺳﺖ دارم دوﺳﺖ دارم
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در مونوبلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.